Woord van de maand maart 2019. Gods stijgende waterpeil in Nederland.

‘Hij mat 1000 el…het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el…het water kwam tot mijn knieën…Hij mat nog eens 1000 el…het water kwam tot mijn heupen…Hij mat nog eens 1000 el en toen was het een rivier waar ik niet doorheen kon waden (Ezechiël 47).

 Het geestelijke waterpeil in Nederland

In een recente bijeenkomst van onze gebedsgroep kreeg een deelneemster een beeld van hele droge grond, waar vervolgens grondwater naar boven borrelde die de grond zacht en vochtig maakte. Zelf zag ik een op Mozes lijkende man die op een dijk bij een brede rivier stond. Met Zijn arm dirigeerde hij als het ware kleine wolken die boven het water hingen. Ten gevolge hiervan steeg het waterpeil in de rivier. Cora zag ook daadwerkelijk een peilstok waar de stijging van het waterniveau was af te lezen. Deze beelden zijn uiteraard heel sprekend omdat het ‘natuurlijke’ waterpeil vanwege de droge zomer en najaar in Nederland nu juist zo laag staat. Een andere deelneemster had nog een beeld van een dorre boom waar vanonder uit nieuwe groene takken uitliepen.

Aanbidding, voorbede en het stijgen van het waterpeil

Deze beelden bevestigen nogmaals wat de Heer ons al een tijd op het hart drukt. Hij wil het ‘peil van Zijn levend water’ in Nederland verhogen, zodat zeer velen over geheel Nederland hiervan kunnen drinken. En Hij gaat de dorre afvallige boom van Nederland niet omhakken, maar wil ons land een ‘geestelijke doorstart’ geven met nieuwe groene takken. Via dergelijke beelden wil de Heer ons bemoedigen om met volharding en verwachting ons in gebed hiernaar uit te strekken. Aanbidding is en blijft hierbij een centrale sleutel. Hoe meer wij in onze aanbidding Jezus’ koningschap over heel Nederland bevestigen, hoe meer dit Zijn machtige arm zal bewegen om het geestelijke peil in Nederland te laten stijgen. Ten gevolge hiervan zullen Gods zegeningen ook steeds krachtiger kunnen doorbreken in ieders leven, gemeente en bediening afzonderlijk.

Het geestelijke waterpeil en nieuwe eenheid

Het voert nu te ver om in te gaan op alle concrete aspecten van deze stijging van ‘het waterpeil’. Maar tijdens deze bijeenkomst bracht de Heer één aspect nadrukkelijk onder aandacht dat wij makkelijk over het hoofd kunnen zien: Hij wil een nieuwe eenheid geven in de Heilige Geest. Hoe meer eenheid, hoe meer overige doorbraak God in Nederland kan geven (Ef. 3:17-19). Ik kreeg een beeld waarin ik een groepje parachutisten zag die in de lucht hand in hand een kring vormden. Ik zag bij de groep nog enkele parachutisten die nog apart in de lucht zweefden. Het was de bedoeling dat zij zich in de groep zouden voegen. Zonder hen was de kring nog niet voltooid. Ik zag dat de nog los zwevende parachutisten hun best moesten doen om zich daadwerkelijk in te voegen. Tegelijkertijd moesten de reeds met elkaar verbonden parachutisten ruimte maken voor deze nieuwe leden, en daarbij even de hand loslaten van hun buurman.

De rol van de Heilige Geest en die van ons

Wij geloven dat deze kring slaat op een nieuwe eenheidsbeweging die de Heilige Geest wil bewerken. Deze eenheid wordt niet strak van bovenaf georganiseerd of geleid. Iedere deelnemer is in principe gelijkwaardig. De eenheid groeit vanuit actieve samenwerking en persoonlijk contact tussen gelovigen, gemeenten en bedieningen. De Heilige Geest bewerkt deze eenheid. Hij voegt ons samen. Maar tegelijkertijd wil Hij ons motiveren om aan deze eenheid dezelfde topprioriteit te geven als Hijzelf. Hij roept ons daarbij op om elke neiging tot isolatie, ‘eilandjes’ mentaliteit, of overmatige gerichtheid op onze eigen bediening op te geven. En Hij wil ons motiveren ijverig voor deze eenheid te bidden, en actief nieuwe samenwerkingsverbanden na te streven.