Ananias als inspiratiebron

Kingdom Rule Ministries. Jan Willem en Cora Bakker

 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer’. Hand. 9:10, e.v.

Ananias, weinig bekend bij mensen, zeer bekend bij God

Deze Ananias is een model van geestelijke volwassenheid voor iedere hedendaagse gelovige. (N.B. niet te verwarren met de Ananias uit Hand. 5). Zijn voorbeeld is nog eens extra inspirerend voor ons voorbidders. Ananias was een volwassen christen, op wie God echt kon bouwen. Hij stond goed bekend door Zijn heilige levensstijl (Hand. 22: 12), en was gehoorzaam en dienstbaar. Hij had een persoonlijke relatie met de Heer, kon Zijn stem onderscheiden, en communiceerde met Hem als volwassen vriend. God kon hem daardoor krachtig gebruiken, ook voor een zeer speciale opdracht (2 Tim, 2:20,21). Deze opdracht was om het proces van Paulus’ bekering en genezing af te ronden, en hem in zijn roeping te bevestigen.

Zijn persoonlijke relatie met God

Het is interessant om dieper in te gaan op de conversatie tussen God en Ananias. Toen God in een visioen tot hem sprak, luisterde hij alert, zonder dat hij hierdoor verbaasd leek. Kennelijk was hij al gewend aan Gods stem. Ananias was wel heel verbaasd over wat God hem opdroeg. Zijn eerste reactie was echter geen blijk van ongehoorzaamheid of gebrek aan respect. Hij deelde als Gods vriend simpelweg spontaan en oprecht zijn hart, zoals David dit ook vaak deed in de psalmen. God was dan ook niet boos of kritisch op hem. Hij behandelde hem als een volwassen zoon en legde hem Zijn bedoelingen nader uit. God stuurde Ananias naar Paulus toe om als Gods partner Paulus’ uiterst strategische bediening in het leven te roepen. Ananias gehoorzaamde. Hierdoor leverde Ananias indirect een bijdrage aan elke doorbraak die God door Paulus’ bediening bewerkte.

 Ananias als inspiratiebron voor voorbidders

Ons werk van voorbede speelt zich doorgaans op de achtergrond af. Soms zijn de resultaten alleen bij de Heer bekend. Maar of wij bekend zijn of niet is voor de Heer van ondergeschikt belang. Ananias was tijdens zijn speciale daad van gehoorzaamheid immers ook nauwelijks bekend. Wel belangrijk is dat wij nederig, trouw en dienstbaar zijn, groei in heiligheid blijven nastreven, en onze intieme relatie met de Heer blijven ontwikkelen. Net als Ananias zal God ons dan dieper inzicht geven in Zijn plannen, en ons speciale opdrachten toevertrouwen, ook voor ons gebed. En ook onze gehoorzame bijdrage zal Hij dan krachtig gebruiken voor de duurzame doorbraak van Zijn plannen in Nederland en daarbuiten.

Nieuwe eenheid onder voorbidders

Behalve individuele opdrachten, zoals bij Ananias in dit geval, wil de Heer ons ook gezamenlijke opdrachten geven. Wij geloven dat de Heer om die reden nu de onderlinge samenwerking en eenheid onder voorbidders in Nederland wil versterken. In onze gebedsgroep hebben wij hier meerdere beelden over ontvangen. Zo kreeg een deelneemster onlangs een beeld van ridders die  rondom een ronde tafel zaten. Ieder had zijn eigen zwaard, als symbool van de eigen  autoriteit en verantwoordelijkheid. Ten teken van eenparigheid hieven alle ridders hun zwaard hoog naar voren, waardoor de punten elkaar bijna raakten. Zo wil de Heer een eenheid bewerken waarin iedere deelnemer in principe gelijkwaardig is, en zijn eigen ‘zwaard’ gebruikt. Maar ieder gebruikt dit ‘zwaard’ dus in eenheid van geest en doel, in onderwerping aan koning Jezus.