Wij hebben een nieuw artikel geschreven over geestelijke oorlog in een bijbels perspectief.

Hierin wil ik nader ingaan op dit belangrijke en controversiële onderwerp. In de eerste plaats op wat de bijbel hierover zegt en daarbij ook gebruik maken van de lessen die wij zelf op dit punt heb geleerd. Mijn uiteenzetting is dat geestelijke strijd tegen demonische machten een onontkoombaar en integraal onderdeel is van ons christelijk leven.

Eerst zal ik ingaan op de geestelijke strijd die alle gelovigen hebben te voeren in hun persoonlijk leven en dat van de gemeenten en bedieningen waarbij zij zijn betrokken. Ik zal ingaan op het doel en nut van deze geestelijke strijd, en op de principes en regels die wij hierbij in acht moeten nemen. Hierbij zal ik benadrukken dat wij in deze strijd afhankelijk zijn van zowel de leiding, onderscheid en wijsheid van de Heilige Geest, als van de kracht van de Heilige Geest. Ook zal ik ingaan op de valkuilen die wij in deze geestelijke strijd dienen te vermijden.

Vervolgens zal ik ingaan op geestelijke oorlog voor de doorbraak en consolidatie van het evangelie in steden, gebieden, landen en hele bevolkingsgroepen. Ik zal betogen dat dit niveau van geestelijke strijd bijbels en nuttig is, mits op de juist wijze gevoerd. Ik zal uiteenzetten dat er grote overeenkomsten bestaan tussen geestelijke strijd voor onze persoonlijke levenssfeer, gemeenten en bedieningen enerzijds, en die voor steden, bevolkingsgroepen, landen en regio’s anderzijds. Maar deze laatste vorm van geestelijke strijd is complexer en grootschaliger dan de strijd voor onze persoonlijke levenssfeer, gemeenten en bedieningen. In deze geestelijke strijd voor landen, steden en bevolkingsgroepen is de taak van iedere christen niet dezelfde. Sommige gelovigen hebben een speciale roeping en zalving van de Heer om het lichaam van Christus in deze strijd te ondersteunen. Deze roeping en zalving is een speciale vorm van de profetische zalving en bediening. Vervolgens zal ik ingaan op enkele belangrijke vragen over ons de reikwijdte van ons gezag bij het bestrijden van demonische bolwerken en machten in de geestelijke strijd voor steden, landen en volken. In een appendix zal ik een samenvatting en korte evaluatie geven van enkele belangrijke opvattingen die in de charismatische gebedsbeweging de laatste decennia zijn ontwikkeld. Ik zal afsluiten met een korte bespreking van de invloed hiervan op Nederland.

Lees hier verder.